HN 6

From: Anna Le
Posted: 2023-02-27 23:57:30
BTC đã nhận được đóng góp tham dự HN 6 của Nguyễn Thành Trung và vợ, NK 73, và Nguyễn t Hạnh B, NK 74, $180 và $50 bảo trợ.

Cảm ơn các bạn.

Anna Le