Tiền Trợ Cấp Đại Dịch Viêm Phổi Vũ hán.

From: BMH
Posted: 2020-04-01 13:02:31
Thưa Quý Vị, Quý NT và CH,

Xin chuyển đến Quý VỊ thông báo mới nhất của IRS:
Economic impact payments: What you need to know

Tôi xin đính kèm toàn văn Thông Báo với phần lược dịch của tôi đi kèm (để tiện đối chiếu).

** Nếu có thiếu sót xin bổ túc..

Trân trọng..BMH ///
Washington, D.C

Economic impact payments: What you need to know

Tiền Trợ Cấp Đại Dịch Viêm Phổi Vũ hán.
Những tin tức Quý Vị, Quý NT và CH nên biết.

Issue Number:    IR-2020-61

Đễ theo dõi những tin tức cập nhật xin vào website của IRS: Cho đến bây giờ hầu như mọi người không cần phải làm gì cả,

Check IRS.gov for the latest information: No action needed by most people at this time
IR-2020-61, March 30, 2020
 
WASHINGTON — The Treasury Department and the Internal Revenue Service today announced that distribution of economic impact payments will begin in the next three weeks and will be distributed automatically, with no action required for most people. However, some seniors and others who typically do not file returns will need to submit a simple tax return to receive the stimulus payment.

Bộ Tài Chánh và Sở Thuế Liên Bang (IRS) thông báo (ngày 30/03/2020) việc phát hành tiền trợ cấp Đại dịch viêm phổi Vũ hán (economic impact payments / stimulus payments), sẽ được tự động gởi đến, hầu như cho tất cả mọi người, sẽ khởi sự trong vòng 3 tuần nữa, mà người hội đủ điều kiện thụ hưởng, sẽ không cần phải làm gì cả.
Tuy nhiên, một số Quý Vị cao niên và những người  thường không khai thuế hàng năm, sẽ phải cần nộp một hồ sơ khai thuế đơn giản để nhận tiền trợ cấp.

Who is eligible for the economic impact payment?
Tax filers with adjusted gross income up to $75,000 for individuals and up to $150,000 for married couples filing joint returns will receive the full payment. For filers with income above those amounts, the payment amount is reduced by $5 for each $100 above the $75,000/$150,000 thresholds. Single filers with income exceeding $99,000 and $198,000 for joint filers with no children are not eligible.
Eligible taxpayers who filed tax returns for either 2019 or 2018 will automatically receive an economic impact payment of up to $1,200 for individuals or $2,400 for married couples. Parents also receive $500 for each qualifying child.

Ai đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp?
Những ai khai thuế điều chỉnh thu nhập hàng năm cho cá nhân lên đến 75,000 đô la, và vợ, chồng khi khai thuế chung lên đến 150,000 đô la, sẽ nhận được đầy đủ khoản tiền trợ cấp. Những ai có số lợi tức cao hơn số thu nhập nêu trên, sẽ bị giảm 5 đô la cho mỗi 100 đô la thu nhập. Những người độc thân có số thu nhập nhiều hơn 99,000 đô la, và vợ, chồng không có con, có số thu nhập nhiều hơn 198,000 đô la, sẽ không được nhận trợ cấp.
Những ai đã khai thuế cho năm 2018 hay 2019, sẽ tự động nhận được check trợ cấp 1,200 đô la cho cá nhân, và 2,400 đô la cho vợ chồng. Cha mẹ cũng nhận được 500 đô la cho mỗi đứa bé hội đủ điều kiện.
 
How will the IRS know where to send my payment?
The vast majority of people do not need to take any action. The IRS will calculate and automatically send the economic impact payment to those eligible.
For people who have already filed their 2019 tax returns, the IRS will use this information to calculate the payment amount. For those who have not yet filed their return for 2019, the IRS will use information from their 2018 tax filing to calculate the payment. The economic impact payment will be deposited directly into the same banking account reflected on the return filed.

Làm sao IRS biết tôi ở đâu để gởi tiền tiền trợ cấp?
Hầu hết mọi người không cần làm gì cả. IRS sẽ tự động tính toán và tự động gởi check trợ cấp đến cho những ai hội đủ điều kiện. Đối với những ai đã khai thuế năm 2019, IRS sẽ căn cứ vào hồ sơ này để tính khoản tiền trợ cấp. Đối với những ai chưa khai thuế 2019, IRS sẽ căn cứ vào hồ sơ khai thuế năm 2018, để tính toán tiền trợ cấp. Check trợ cấp sẽ được gởi trực tiếp (direct deposit) vào trương mục ngân hàng đã có trong hồ sơ khai thuế.

The IRS does not have my direct deposit information. What can I do?
In the coming weeks, Treasury plans to develop a web-based portal for individuals to provide their banking information to the IRS online, so that individuals can receive payments immediately as opposed to checks in the mail.

IRS không có hồ sơ ngân hàng (bank account) của tôi để gởi trực tiếp. Tôi có thể làm gì?
Trong vòng vài tuần tới, Bộ Tài Chánh có kế hoạch thiết lập một website cho những cá nhân, có thể cung cấp các tin tức về ngân hàng của họ cho IRS, để họ nhận được tiền trợ cấp ngay, qua ngân hàng thay vì qua đường bưu điện.

I am not typically required to file a tax return. Can I still receive my payment?
Yes. People who typically do not file a tax return will need to file a simple tax return to receive an economic impact payment. Low-income taxpayers, senior citizens, Social Security recipients, some veterans and individuals with disabilities who are otherwise not required to file a tax return will not owe tax.

Tôi không phải là người bắt buộc phải khai thuế. Tôi có thể vẫn nhận được trợ cấp hay không ?
Đúng / Được . Những ai không thường khai thuế, sẽ phải cần khai / nộp một hồ sơ khai thuế đơn giản, để nhận được tiền trợ cấp.
Những người có lợi tức thấp, quý vị cao niên, những ai đang nhận trợ cấp xã hội, quý vị là cựu chiến binh (Hoa Kỳ), những người tật nguyền, không bắt buộc khai thuế, không nợ thuế.

How can I file the tax return needed to receive my economic impact payment?
IRS.gov/coronavirus will soon provide information instructing people in these groups on how to file a 2019 tax return with simple, but necessary, information including their filing status, number of dependents and direct deposit bank account information.

Tôi làm như thế nào để khai / nộp hồ sơ thuế, để nhận phần tiền trợ cấp cho mình?
IRS (IRS.gov/coronavirus) sẽ sớm cung cấp tin tức để hướng dẫn những người trong các nhóm (ở trên), với cách thức đơn giản, nhưng cần thiết, để làm hồ sơ thuế năm 2019, với những tin tức hồ sơ bao gồm: số người phụ thuộc, tài khoản ngân hàng để IRS gởi tiền trợ cấp đến người thụ hưởng.

I have not filed my tax return for 2018 or 2019. Can I still receive an economic impact payment?
Yes. The IRS urges anyone with a tax filing obligation who has not yet filed a tax return for 2018 or 2019 to file as soon as they can to receive an economic impact payment. Taxpayers should include direct deposit banking information on the return.

Tôi chưa khai thuế cho năm 2018 và 2019. Tôi vẫn có thể nhận được trợ cấp không ?
Đúng / Được. IRS khẩn thiết kêu gọi những ai có nghĩa vụ khai thuế, nhưng nhưng chưa nộp hồ sơ khai thuế 2018  hay 2019, phải khai thuế càng sớm càng tốt để nhận tiền trợ cấp. Những người khai thuế nhớ có tin tức về trương mục ngân hàng trong hồ sơ thuế.

I need to file a tax return. How long are the economic impact payments available?
For those concerned about visiting a tax professional or local community organization in person to get help with a tax return, these economic impact payments will be available throughout the rest of 2020.

Tôi cần phải nộp hồ sơ khai thuế. Bao lâu tiền trợ cấp có sẵn?
Đối với những ai quan tâm thân hành đến gặp các vị chuyên viên làm thuế, hoặc các tổ chức cộng đồng để được giúp đỡ về việc khai thuế, những checks trợ cấp đại dịch viêm phổi Vũ hán sẽ vẫn còn trong suốt năm 2020.  
 
Where can I get more information?
The IRS will post all key information on IRS.gov/coronavirus as soon as it becomes available.
The IRS has a reduced staff in many of its offices but remains committed to helping eligible individuals receive their payments expeditiously. Check for updated information on IRS.gov/coronavirus rather than calling IRS assistors who are helping process 2019 returns.

Tôi có thể nhận thêm tin tức ở đâu?
IRS sẽ phổ biến (post) tất cả những tin tức chính yếu trên website, sớm nhất một khi có được.
IRS đã giảm thiểu nhân viên ở nhiều văn phòng IRS, nhưng giữ vững cam kết để giúp tất cả mọi cá nhân hội đủ điều kiện, nhận được check trợ cấp nhanh nhất.
Đễ theo dõi những tin tức cập nhật xin vào website của IRS (IRS.gov/coronavirus ) thay vì gọi cho những nhân viên IRS, họ hiện đang đảm trách khai thác hồ sơ khai thuế năm 2019.